Hồ sơ báo giá  theo các biểu mẫu đính kèm.

Link tải: HỒ SƠ YÊU CẦU BÁO GIÁ