Quy mô xây dựng

Diện tích mặt đất 65,8(ha)
Diện tích mặt nước 54,9(ha)