Thông báo số 49/TB-ESL, về việc tuyển dụng lao động năm 2023