Thông báo kết quả tuyển dụng lao động theo Thông báo tuyển dụng số 35.2021/TB-TCHC ngày 08/10/2021