Công ty cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn thông báo tuyển dụng nhân sự chuyên môn nghiệp vụ, thông tin chi tiết như sau: