Thông báo số 02/TB-ESL-HCNS ngày 16/01/2023 của Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn