Kết quả tuyển dụng lao động theo Thông báo tuyển dụng số 82/TB-ESL-RCHC ngày 17/8/2020