Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn thông báo tuyển dụng nhân sự chuyên môn nghiệp vụ. Thông tin chi tiết tuyển dụng nhân viên Kế toán tổng hợp tại Thông báo số 35.2021/TB-TCHC ngày 08/10/2021