Nghị Quyết số 07/NQ-ESL-HĐQT.23 V/v miễn nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Đông Sài Gòn