Nghị Quyết số 08/NQ-ESL-HĐQT.23 V/v thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ tại Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn