Thông báo: V/v tạm hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023