Thông báo số 12/TB-ESL-HĐQT.23 ngày 13/04/2023 của HĐQT ESL. Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.