Nghị Quyết số 09/NQ-ESL-HĐQT.23 Vv giao nhiệm vụ điều hành Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn