Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021