Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán. Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019