Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL) – Được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên RSM quốc tế.