Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/BB-ESL-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2022