Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 19/5/2022