Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022ngày 19/01/2023