Tờ trình số 21, 22, 23, 26 và 27/TTr-ESL-HĐQT ngày 13/12/2021