Các Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Từ số 15 đến số 20)