Về việc đề nghị CNVSD lập DS cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2020