Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (năm tài khóa 2019)