Thông báo số 24/TB-ESL-HĐQT.22 ngày 01/6/2022 về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2022