Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn