Nghị quyết số 08/NQ-ESL-HĐQT.22 ngày 12/5/2022 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của ESL