Tờ trình số 31 và 32/TTr-ESL-HĐQT.21 ngày 27/12/2021 của HĐQT