Các Tờ trình Đại hội, Thể lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát