Báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban kiểm soát