Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Cập nhật, bổ sung)