Thể lệ bầu cử. Bổ sung, thay thế thành biên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019