Thể lệ làm việc ĐHĐCĐ TN 2021 và Thể lệ đề cử, ứng cử, bầu cử TV. HĐQT, BKS NK 2021-2026