Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019