Thông báo về vấn đề đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021