V/v hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022