Thông báo mới nhất về thời gian và chương trình chi tiết diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022