Thông báo hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Lan 2)