Ngày 24/04/2019, thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL) – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã ký công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đề nghị gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,