V/v huỷ danh sách cổ đông ESL tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020