Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021