Tờ trình về việc thông qua các báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty