Tờ trình về việc miễn nhiệm, thay đổi cơ cấu nhân sự và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021