Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát